۱۳۹۴ آبان ۱۳, چهارشنبه

آشنایی با قانون جذب به زبان ساده

ما همه با یک نیروي بی پایان زندگی می کنیم . و آن نیروي جاذبه است.

تمام چیزهایی که وارد زندگی شما می شوند با قانون جاذبه وارد شده اند . تمام چیزهایی که شما در ذهن دارید به طرف خود جذب می
کنید . افکار تبدیل به ا جسام می شوند . شما باید مشخص کنید چه چیزي را می خواهید ، به آن فکر کنید و بار ها ، بارها آن را در
ذهن خود مرور کنید ، چیزي را که فکر می کنید به طرف خود جذب می کنید .این براي هر کسی رخ می دهد اما افراد به چیزي فکر
می کنند که نمی خواهند . قانون جاذبه هر چیزي را جذب می کند ، چیزي را که نمی خواهید و چیزي را که می خواهید .نباید رو
چیزي که نمی خواهید تمرکز کنید زیرا
قانون جاذبه آن را جذب می کند . تمرکز فکري را باید از روي چیزهایی که نمی خواهید به روي
چیزهایی که می خواهید ،تغییر دهید . کسی که بیشتر از بیماري حرف می زند همیشه بیمار است و کسی که بیشتر از ثروت حرف می
زند ، ثروتمند است . یک فکر مثبت صدها بار قوي تر از یک فکر منفی است . افکار را به دقت انتخاب کنید . مجسمه اي که از خود
ساخته اید ، خودتان خواسته اید . تمام اتفاقاتی که برایتان رخ می دهد ، خودتان خواسته اید . باید مراقب افکارتان باشید .احساس بهشما کمک می کند که به چه چیزي فکر کنید و چه چیزي را جذب کنید . احساس یا خوب یا بد . باید جهت گیري به سمت احساس
خوب باشد.
همان چیزي که احساس می کنید ، همان چیزي است که به وجود می آورید . چیزي که به آن فکر می کنید همان چیزي است که
احساس می کنید . شما افکاري را به وجود می آورید که تجربه هاي آینده ي شما را به وجود می آورد . شما خالق زندگی خود هستید
.زندگی می تواند رویایی باشد اگر شما از از این راز (قانون جاذبه )استفاده کنید .همه شما داستان علاءالدین و چراغ جادو را می دانید ،
کارتون و یا فیلم آن را دیده اید . علاءالدین آرزو می کرد و غول چراغ جادو ظاهر می شد و به او می گفت فرمان بردارم سرورم و آرزوي
علاءالدین برآورده می شد . علاءالدین شما هستید و غول چراغ جادو کائنات (هستی ) . کائنات بر پایه قانون جاذبه شکل گرفته . شما
آرزو می کنید و کائنات می گوید : فرمان بردارم سرورم.
1.آن چیزي را که می خواهید طلب کنید
2.نیاز به کلمات نیست ،فکر کنید
3.کائنات به احساس درونی شما پاسخ می دهد و شما دریافت می کنید.
شما به جهان هستی دستور می دهید و جهان هستی شکلی به خودش می گیرد که شما به افکارتون برسید . شما باید آن چیزي را که
می خواهید تصور کنید و تجسم کنید . وقتی چیزي را تجسم کردید آن را پدید می آورید .شما می توانید یک تابلو تجسم درست کنید و
تصویر چیزهایی را که می خواهید بر روي آن بچسبانید .نباید اینگونه فکر کنید که آن چیز را نداریدو یا بگویید اي کاش آن را داشتم ،
بلکه باید جوري فکر کنید که الان آن را دارید در این زمان است که جاذبه پدید می آید . شما نمی دانید که چگونه این کار انجام می
گیرد و جهان هستی چه جوري و چه شکلی به خودش می گیرد ."چگونه" کار کائنات است .او بهترین و کوتاهترین و درست ترین راه را
براي رسیدن شما به آرزویتان ایجاد می کند. وقتی شما در جهت چیزي هستید که می خواهید ، احساس خوبی خواهید داشت و اگر نا
امید شوید دیگر با آن چیز هم جهت نیستید و ناراحت هستید .وقتی ناامید شوید و بگویید "نمی شود" ،کائنات می گوید : فرمان بردارم
سرورم و شما به آرزوي خود نمی رسید . وقتی احساس خوبی داشتید و هم جهت هم شدید ، زمان پدید آمدن آن رویا فرا می رسد .
رخداد ها به زمان نیاز دارند اما زمان آن براي شما معلوم نیست ، بیشتر مهم است که چقدر با احساس خود هم جهت هستید . این شما
هستید که براي رخدادها زمان تعیین می کنید و فکر می کنید براي چیزهاي بزرگ تر زمان بیشتري و براي چیزهاي کوچک زمان کمتر
ي صرف می شود . اما براي قانون جاذبه اینگونه نیست .تصور کنید که در حال رانندگی در شب هستید شما با چراغ تنها 100 متر جلو
را می بینید در حالی که در انتها مسیر بین مبدا و مقصد را طی کرده ایدو به مقصد خود رسیده اید . گاهی فکر می کنید در شرایط گیر کرده اید ، این نتیجه این است که به آن چیزي که هست و مشاهده می کنید ، فکر می کنید نه به آن چیزي که می خواهید و قانون
جاذبه همان چیزي را که هست به شما می دهد. و این شرایط تکرار می شود . در صورتی که آن چیزي که الان هست همان چیزي بوده
که شما قبلا به آن فکر کرده بودید . اگر با چیزي که نمی خواهید مقابله کنید ، ایستادگی می کند . چون روي چیزي تمرکز کرده اید
که نمی خواهید .باید روي چیزي تمرکز کنید که می خواهید.
شما خالقین جهان خود هستید . مهم است که به چه فکر می کنید و چه آرزویی دارید ، چون آن چیز پدید می آید .انسان چیزي می
شود که به آن می اندیشد .هر کس می تواند دنیاي خود را بسازد و محدودیتی ندارد زیرا بیش از نیاز خوبی هست .بیش از نیاز نیرو
هست . قانون جاذبه درون شماست و تحت کنترل شما است .چه فکر کنید که "می توانید " و چه فکر کنید که " نمی توانید " در هر
صورت حق باشماست و کائنات به شما می گوید : فرمان بردارم سرورم.
با شکر گزاري شروع کنید ، شکرگزاري بابت چیزهایی که دارید و به شما احساس خوب می دهد .اخلاق شکرگزارانه داشته باشید .
"ساده ترین شکلی که قانون جذب را براي خودم تجسم می کنم این است که خودم را یک آهن ربا تصور می کنم : همان طور که آهن
ربا آهن را جذب می کند ،من هم شبیه افکار خودم را به طرف خودم جذب می کنم".
قانون جذب به طور خلاصه این است:
شما هدف یا هدفهاي زندگی خود را مشخص کنید و دقیقا بدانید که چه می خواهید و به ویژه اگر آنها را روي کاغذ بیاورید و در لزوم
آنها فکر کنید تا مطمئن شوید و به هدفهاي خود ایمان بیاورید ، به نظر می رسد که عواملی نامریی ناگهان به کار می افتند و راه را
برایتان هموار میکنند و شما را به سوي موفقیت می رانند. خودت را تجسم کن که در وفور نعمت زندگی می کنی، در نتیجه وفور
نعمت را به طرف خودت جذب می کنی. این روش همیشه و در مورد هر
شخصی جواب می دهد.در واقع قانون جذب یک قانون ثانوي است و قانون اصلی قانون ارتعاش است.به این صورت که هر چیزي که از انرژي ساخته شده باشد
(البته به گفته فیزیکدانان بخش عظیمی از هستی را جسم تاریک تشکیل داده است که ماهیت آن هنوز مشخص نیست) مشابه خود را جذب می کند.هر چیزي در این دنیا داراي فرکانس مختص به خود است و وقتی انسان در مورد چیزهاي مختلف اعم از پول، روابط
خوب، سلامتی، فقر، روابط نابسمان، بیماري... تمرکز می کند همان ها را نیز جذب می کند و این از طریق ذهن و احساسات انسان امکان
پذیر است.


هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر