۱۳۹۴ آبان ۱۳, چهارشنبه

قانون جذب در یک نگاه

تا به حال متوجه شده اي که گاهی آنچه را بدان نیاز داري ، ناگهان از جایی که انتظارش را نداري سر می رسد ؛ مانند تلفنی نامنتظر ؟

یا یکدفعه اتفاقی، کسی را در خیابان می بینی که در فکرش بوده اي ؟ آیا تا به حال در مورد افرادي شنیده اي که به طور مکرر درگیر
مناسباتی بد می شوند و همیشه هم گله دارند که دائم همین نوع مناسبات نصیبشان می شود ؟ قانون جذب براي این دسته از آدمها هم

کار می کند. در زندگی همان چیزهایی را به سوي خود جذب می کنم که انرژي و حواس و توجهم را به آن معطوف می کنم ؛ چه آن را
بخواهم چه نخواهم. هر انسانی امواج خوب یا بد دارد . در واقع ما دائم در حال ارتعاش هستیم . اگر تو ذوق زده ، خرسند ، قدر دان ،
شاکر یا مفتخر باشی؛ امواج مثبت بیرون می دهی و اگر عصبانی ، غمگین ، ناامید و سرخورده باشی و احساس بیهودگی ، بد بیاري یا
شکست خوردگی کنی؛ امواج منفی از خودت بیرون می دهی. بسیار مهم است که با ارتعاشات خود در تماس و از آن آگاه باشی چون
آنچه را از خودت ساطع می کنی؛ قانون جذب ، بیشتر از همان را به تو برمی گرداند.
فرمول سه مرحله اي براي جذب آگاهانه :
1 . خواسته ات را مشخص کن.
2.ارتعاشاتت را بالا ببر.
3. آن را بپذیر.
واکنش قانون جذب ، درست مثل واکنش ذهن توست . قانون جذب آنچه را تو نمی خواهی؛ می شنود . وقتی به نداي درونت گوش می
دهی که افعال و عبارات منفی به کار می برد؛ در واقع توجه و انرژي خودت را به چیزهایی می دهی که آنها را نمی خواهی.
اگر کنجکاوي بدانی که در هر زمینه اي از زندگی ات امواج مثبت می فرستی یا منفی کافی ست به آن زمینه نگاهی بیندازي و ببینی چه
چیزي دریافت می کنی . این جور شدن و تطابقی بی نقص است.
توجه به تضاد و شناسایی آن به عنوان چیزي که دلت آن را نمی خواهد؛ تو را در قبال آنچه می خواهی روشن تر می کند.
با تضاد ، خواسته ها ي خود را مشخص کن . در یک برگه آنچه را نمی خواهی بنویس و در روبروي آن آنچه را که می خواهی . بعد بر
روي آنچه نخواسته اي خط بکش.
تمام چیزهایی را که باعث می شود احساسی خوب به تو بدهد؛ شناسایی کن و بیشتر به آن بپرداز . یادت باشد هر ارتعاشی که از خودت
ساطع کنی، آینده ات را خلق می کند.
خواسته هایت را در خط مقدم ذهنت قرار ده و توجه و انرژي و تمرکز مثبت خودت را به آن معطوف کن.
و طرز فکر تو را دوباره برنامه ریزي می کند . مثلاً من بدنی سرحال و خوش و خرم دارم.


قانون جذب در برابر کلماتی که به کار می بري یا افکاري که به ذهن می آوري واکنش نشان نمی دهد . قانون جذب صرفاً در برابر آنچه
در مورد گفته ها یا افکارت احساس می کنی، واکنش نشان می دهد.
سه عامل اصلی براي عبارت مربوط به خواسته وجود دارد:
شروع مطلب ، اصل مطلب و خاتمه مطلب.
عبارت پذیرفتن قانون جذب ، صرفاً به معنی عدم شک و تردید است و مهمترین عامل در روند جذب آگاهانه . پذیرش ، همان عدم شک
و تردید است . سرعت قانون جذب نسبت مستقیم با میزان پذیرش دارد.
قدر دانی و شکر گذاري نیز بالاترین شکل ارتعاش است . می توانی براي قدردانی از هر چیزي وقت صرف کنی . این احساسی است که به
سپاس و امتنان تو متصل است و خیلی اهمیت دارد . دفتر یادداشت روزانه ، براي مدرك قانون جذب در زندگی ات کمکت می کند؛ آن
را بیشتر باور کنی . بیشتر شوق و ذوق داشته باشی، بیشتر بپذیري و بیشتر اعتماد کنی.
را به « من تصمیم گرفته ام » را به کار ببر . عبارت « من در روند کار قرار دارم » آنچه را به خواسته ات نزدیک است ، گرامی بدار . عبارت
کار ببر.
اطلاعات کسب کن . وظیفه تو این است که خواسته ات را مشخص کنی و آنچه را بدان نیاز داري تا خواسته ات را آشکار کند ؛ بپذیري
.وظیفه تو این نیست که سعی کنی از لحاظ عقلانی از مسائل سر در بیاوري بلکه باید بگذاري قانون جذب جوابها را برایت بیاورد . یادت
باشد هر موجی که بفرستی همان را دریافت می کنی.

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر